شرکت جاپاتک در زمینه طراحی و ساخت سازه های فضاکار و پاشامی و نقشه برداری

جاپاتک

سازه های شرکت جاپاتک سایه بان پاشامی مدل فراز 2 سازه های شرکت جاپاتک سایه بان پاشامی مدل فراز 1 سازه های ورزشگاه شرکت جاپاتک پل رابط جهاد دانشگاهی کرمانشاه سازه های شرکت جاپاتک سقف ووید مرکزی ساختمان هوشمند موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه سازه های شرکت جاپاتک سقف ورزشگاه سرپوشیده مخمور، جنوب اربیل، کردستان عراق سازه های ورزشگاه شرکت جاپاتک پیشینه طولانی در پیمانکاری، ساختمان سازی و راهسازی سازه های ورزشگاه شرکت جاپاتک دارای کادری مجرب با پیشینه 35 ساله در نقشه برداری و مطالعه راه

شرکت جاپاتک

دانش بنیان

24 سال پیشینه در نقشه برداری

نوآور در زمینه سازه های فضاکار و پاشامی